Thursday, August 18th, 2022

ซื้อคอนโดมือสอง~ควรมองอะไรบ้าง??? | #คุยต้องรวยบางคนอยากมีคอนโดเป็นของตัวเอง..

ไม่ว่าจะไว้ปล่อยเช่าหรือไว้ทำอะไรก็ตามแต่

แต่ถ้างบน้อยอยากซื้อมือสองต้องดูอะไรกันบ้าง???